Consumer Store

Zadáním našeho srovnávače uživatel prohlašuje, že zná tyto „Podmínky“, zná je a souhlasí s nimi. Podmínky použití, jakož i jejich změny, budou na této stránce účinné okamžitě. Použití komparátoru znamená souhlas se všemi podmínkami ze strany uživatele. Pokud nepřijmete podmínky použití ani jejich změny či úpravy, neměli byste nadále používat náš srovnávač cen.


Začátek a konec

Z těchto podmínek použití vyplývá smlouva, která vstoupí v platnost, jakmile uživatel přijme podmínky používání a / nebo využije služeb obchodu a zůstane v platnosti, dokud tuto smlouvu nezruší uživatel nebo ConsumerStore. Uživatel může tuto smlouvu kdykoli vypovědět, pokud tak učiní do budoucna, aby se vyhnul používání tohoto obchodu a / nebo byl registrovaným uživatelem a zřekl se své registrace podle postupu speciálně stanoveného pro tento účel.

ConsumerStore může také tuto smlouvu kdykoli vypovědět, přičemž oznámení o takovém ukončení je platné na fyzické adrese nebo e -mailu, který Uživatel zaregistroval v obchodě. Stejně tak může ConsumerStore zrušit stav Uživatele bez předchozího upozornění a následně odepřít přístup ke Službám Obchodu nebo nakupovat tímto způsobem, pokud Uživatel nedodrží jakýkoli termín nebo ustanovení těchto Podmínek použití. Tato doložka je použít bez ohledu na to, zda je uživatel registrovaným navigátorem.

ConsumerStore se může kdykoli, dočasně nebo trvale odhlásit.

 

Využití služby

Uživatel prohlašuje, že informace, které poskytne při registraci, budou přesné, správné a aktuální, přičemž se zavazuje, že bude okamžitě informovat o jakékoli změně, přičemž je opět plně odpovědný společnosti ConsumerStore za škody, které by vám porušení uvedené povinnosti mohlo přinést, mimo jiné neomezuje se pouze na náklady na fyzické umístění Uživatele, náklady na předvolání a předvolání atd.

Uživatel souhlasí s tím, že bude používat Služby výhradně pro účely stanovené v (a) Podmínkách použití a (b) jakýchkoli příslušných normách nebo předpisech, ať už obecní, provinční nebo národní povahy, mimo jiné včetně zákonů, vyhlášek , vyhlášky, usnesení, směrnice atd. Uživatel souhlasí s tím, že své heslo neprozradí třetím stranám, které nemají oprávnění uživatele k přístupu k jeho účtu.

 

Odkazy na třetí strany

Odkazy ve virtuálním obchodě na jména, značky, produkty nebo služby třetích stran nebo hypertextové odkazy na webové stránky nebo informace třetích stran jsou poskytovány pouze pro pohodlí Uživatele a v žádném případě nepředstavují ani nenaznačují souhlas, sponzorství nebo doporučení ze strany ConsumerStore týkající se třetí strany, jejích informací, produktů nebo služeb. ConsumerStore nemá žádnou kontrolu nad postupy nebo zásadami těchto třetích stran ani nad obsahem webových stránek třetích stran a neposkytuje žádná prohlášení ani neslibuje produkty nebo služby třetích stran ani obsah ani přesnost hostovaného materiálu. na takových stránkách třetích stran. Pokud se uživatel rozhodne procházet odkazem na některý z těchto webů třetích stran nebo jej sledovat, činí tak zcela na vlastní riziko a odpovědnost.

Všechny informace o produktech (obrázky, funkce a zvýrazněné informace) byly zahrnuty ručně nebo prostřednictvím rozhraní API ze služeb poskytování informací.

Všechny odkazy na webové stránky třetích stran byly poskytnuty prostřednictvím API, přidružených služeb nebo prostřednictvím robota automatizovaným způsobem, jako je Google nebo jiný internetový vyhledávač. V každém případě mají majitelé těchto webových stránek právo kdykoli požádat o odstranění těchto odkazů, a to jednoduchým požadavkem prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.


Přijímání objednávek

Mějte na paměti, že se může stát, že poté, co je objednávka schválena uživatelem, z různých důvodů není příslušný obchod schopen přijmout ji zcela nebo částečně, a proto musí zrušit nebo vyloučit z ní některé položky objednané Uživatel. Některé situace mohou vést k tomu, že některé položky z vaší objednávky budou z ní vyloučeny, a to buď z důvodu omezeného množství k nákupu; chybějící zboží; nepřesnosti nebo chyby v produktu nebo informacích; nebo problémy identifikované oddělením prevence podvodů s úvěry a cenami.

 

Informace o doručení a platbě

Všechny informace o způsobu dodání a platebních metodách jsou informace poskytnuté třetími stranami prostřednictvím dohod o spolupráci s naším srovnávačem. Informace, které je třeba ověřit v obchodě před zakoupením produktu v něm. ConsumerStore neodpovídá za pravdivost informací, ani za jakoukoli změnu, kterou tyto informace procházejí v důsledku změny způsobu doručení a plateb cílového obchodu.

 

Informace o cenách

ConsumerStore se snaží poskytovat přesné informace o cenách, ale mohou nastat chyby. Všechny ceny musí být před nákupem ověřeny v referenčním obchodě. ConsumerStore neodpovídá za pravdivost, dostupnost nebo změny cen, které mohou produkty v referenčních obchodech utrpět.

 

Reklamní

ConsumerStore si vyhrazuje právo zahrnout do obchodu reklamy, které budou identifikovány, aby se odlišily od informací o popisu a ceně nabízených položek. Tyto reklamní inkluze mají pouze upozornit Uživatele na určité nabídky a nenahrazují popisy produktů vyrobených v obchodě odpovídající článku, které musí Uživatel použít k vyhodnocení a uskutečnění online nákupu. Množstevní limity a prodeje distributorům.

ConsumerStore si vyhrazuje právo omezit množství zakoupených položek na osobu, domácnost nebo objednávku, má -li to oprávněné důvody. Tato omezení se mohou vztahovat na objednávky zadané stejným účtem a také na objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo doručovací adresu.

 

Autorská práva a ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, jsou autorská práva, ochranné známky, obchodní prezentace a / nebo jiná práva duševního vlastnictví na veškerý a jakýkoli obsah v obchodě vlastněna, kontrolována nebo licencována společností ConsumerStore nebo přidělována prostřednictvím dohod o spolupráci třetími stranami, jako jsou sítě přidružených společností, online obchody atd. a jsou chráněny odpovídajícími mezinárodními smlouvami o duševním vlastnictví. Kompilace (tj. Shromažďování, sekvence, struktura, organizace a sestavení) veškerého obsahu v tomto obchodě je výhradním vlastnictvím ConsumerStore a je také chráněna smlouvami o autorských právech. ConsumerStore a jeho spolupracovníci si výslovně vyhrazují veškerá práva duševního vlastnictví ke všem textům, produktům, postupům, technologiím, obsahu a dalším materiálům, které se objevují v tomto obchodě.

Přístup do tohoto obchodu neposkytuje nikomu žádná práva duševního vlastnictví ConsumerStore nebo jakékoli třetí strany, pokud to není výslovně povoleno ConsumerStore. Názvy a loga ConsumerStore a všechny související názvy produktů a služeb, designové značky a slogany jsou ochranné známky nebo servisní značky ConsumerStore. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných registrujících. Přístup do tohoto obchodu neopravňuje nikoho používat jakékoli jméno, logo nebo značku jakýmkoli způsobem. Zákazy pro uživatele a jeho povinnosti. Uživateli je přísně zakázáno jakýmkoli způsobem využívat informace získané prostřednictvím obchodu. Texty nebo obrázky reklam nesmíte reprodukovat pro jiné účely, než pro vaše osobní připomenutí.

Uživatel je zodpovědný za jakoukoli smluvní nebo mimosmluvní odpovědnost, která vyplývá z toho, že jedná jako uživatel obchodu, a souhlasí s tím, že bude ConsumerStore neškodný, pokud jde o jakýkoli nárok třetích osob odvozený nebo související s nevhodným používáním srovnávače nebo porušením těchto Podmínek používání a jejich příslušných úprav nebo vyplývajících z takového použití a / nebo z důvodu komentáře zveřejněného Uživatelem v obchodě.


Úpravy podmínek použití

V případě, že dojde k úpravě těchto Podmínek použití, budou takové úpravy zveřejněny na této stránce. ConsumerStore nemá možnost zvlášť upozornit každého z nich, s výjimkou zveřejnění v obchodě, u kterého uživatel souhlasí s ověřením podmínek použití při jakémkoli použití, přičemž se rozumí, že na začátku každé relace přijímá ty, které jsou aktuální a v té době publikované ve formě as účinky stanovenými v těchto podmínkách použití.

 

Všeobecné

Podmínky použití představují celou dohodu mezi stranami a nahrazují všechny předchozí dohody, které mezi nimi mohou existovat. Názvy použité v těchto Podmínkách použití slouží pouze pro referenční účely a v žádném případě nedefinují ani neomezují rozsah ustanovení, která titulují. Pokud je jakékoli ustanovení téhož ustanovení považováno za nevymahatelné z jakéhokoli důvodu, musí být takové ustanovení změněno pouze v rozsahu nezbytném k jeho vymahatelnosti a ostatní podmínky této smlouvy zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Nečinnost ConsumerStore ohledně porušení této smlouvy ze strany Uživatele nebo jiných nepředstavuje zřeknutí se a neomezí práva ConsumerStore s ohledem na takové porušení nebo následné porušení. Rozhodné právo, řešení sporů, procesní opatření a oznámení.