Door onze vergelijker in te voeren, verklaart de gebruiker deze "Algemene voorwaarden" te kennen, kennen en accepteren. De gebruiksvoorwaarden en hun wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht op deze pagina. Het gebruik van de comparator impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden door de gebruiker. Als u de gebruiksvoorwaarden of wijzigingen of aanpassingen daaraan niet accepteert, mag u onze prijsvergelijker niet blijven gebruiken.
 

 1. Begin en eind

  Deze gebruiksvoorwaarden houden een contract in dat in werking treedt zodra de gebruiker de gebruiksvoorwaarden accepteert en / of gebruik maakt van de diensten van de winkel en van kracht blijft totdat dit contract wordt opgezegd, hetzij door de gebruiker, hetzij door de consumentenwinkel. De gebruiker kan dit contract op elk moment beëindigen, op voorwaarde dat hij dit voor de toekomst doet, het gebruik van deze winkel vermijdt en / of een geregistreerde gebruiker is, en afstand doet van zijn registratie volgens de speciaal daarvoor voorziene procedure.

  ConsumerStore kan dit contract ook op elk moment beëindigen, zijnde de kennisgeving van een dergelijke beëindiging geldig op het fysieke adres of e-mailadres dat de gebruiker in de winkel heeft geregistreerd. Evenzo kan ConsumerStore de voorwaarde van de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving annuleren en bijgevolg de toegang tot de diensten van de winkel weigeren of via dit kanaal kopen, als de gebruiker niet voldoet aan enige voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden. of de gebruiker al dan niet een geregistreerde browser is.

  ConsumerStore kan zich te allen tijde tijdelijk of permanent uitschrijven.
   
 2. Gebruik van de dienst

  De gebruiker verklaart dat de informatie die hij bij zijn registratie verstrekt accuraat, correct en actueel is, en verbindt zich ertoe om onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld van elke wijziging, waarbij hij op zijn beurt volledig verantwoordelijk is jegens ConsumerStore voor de schade die de schending van die verplichting kan veroorzaken hem dragen inclusief maar niet beperkt tot kosten van fysieke locatie van de gebruiker, kosten van intenties en citaties, enz.

  De gebruiker stemt ermee in dat hij de diensten uitsluitend zal gebruiken voor de doeleinden bepaald in (a) de gebruiksvoorwaarden en (b) alle toepasselijke regels of voorschriften, gemeentelijk, provinciaal of nationaal, inclusief maar niet beperkt tot wetten, besluiten, verordeningen, resoluties , richtlijnen, etc. De gebruiker gaat ermee akkoord zijn wachtwoord niet bekend te maken aan derden die niet door de gebruiker zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot zijn account.
   
 3. Referenties van derden

  Verwijzingen in de virtuele winkel naar namen, merken, producten of diensten van derden, of hyperlinks naar websites of informatie van derden worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruiker en vormen op geen enkele manier goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door ConsumerStore met betrekking tot de derde partij, haar informatie, producten of diensten. ConsumerStore heeft geen controle over de praktijken of het beleid van die derde partijen, of de inhoud van de websites van derden en doet geen uitspraken of toezeggingen over producten of diensten van derden, of over de inhoud of nauwkeurigheid van gehost materiaal. op dergelijke sites van derden. Als de gebruiker besluit te navigeren of een link naar een dergelijke website van derden volgt, doet hij dit volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid.

  Alle informatie van de producten (afbeeldingen, kenmerken en uitstekende informatie) zijn handmatig of via API van informatieverstrekkende diensten opgenomen.

  Alle verwijzingen naar websites van derden zijn verstrekt via API's, aangesloten diensten of via een robot op een geautomatiseerde manier, zoals Google of een andere internetzoekmachine. De eigenaren van deze websites hebben in ieder geval het recht om op elk moment de verwijdering van deze links te vragen, met een eenvoudig verzoek via ons contactformulier.
   
 4. Acceptatie van bestellingen

  Houd er rekening mee dat het kan gebeuren dat nadat de gebruiker een bestelling heeft goedgekeurd, de winkel om verschillende redenen niet in staat is om deze geheel of gedeeltelijk te accepteren en daarom sommige door de gebruiker gevraagde items moet annuleren of uitsluiten. Sommige situaties kunnen ertoe leiden dat sommige artikelen worden uitgesloten van uw bestelling, hetzij vanwege beperkingen op de beschikbare hoeveelheden voor aankoop; ontbrekende handelswaar; onnauwkeurigheden of fouten in het product of de informatie; of problemen geïdentificeerd door de afdeling prijs- en kredietfraudepreventie.
   
 5. Levering en betalingsinformatie

  Alle informatie over vormen van levering en betaling van producten is informatie die door derden wordt verstrekt via samenwerkingsovereenkomsten met onze comparator. Informatie die in de winkel moet worden geverifieerd voordat het product erin wordt gekocht. ConsumerStore is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de informatie, noch voor enige wijziging die deze informatie lijdt als gevolg van een wijziging in de leverings- en betalingsmethoden van de bestemmingswinkel.
   
 6. Prijsinformatie

  ConsumerStore streeft ernaar nauwkeurige prijsinformatie te verstrekken, maar er kunnen fouten optreden. Alle prijzen moeten worden geverifieerd in de referentiewinkel voordat u de aankoop doet. ConsumerStore is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, beschikbaarheid en of prijswijzigingen die de producten in de referentiewinkels kunnen ondergaan.
   
 7. Adverteren

  ConsumerStore behoudt zich het recht voor om advertenties in de winkel op te nemen, die zullen worden geïdentificeerd om ze te onderscheiden van informatie over de beschrijving en prijs van de aangeboden artikelen. Deze advertentie-insluitsels zijn alleen bedoeld om de aandacht van gebruikers te vestigen op bepaalde aanbiedingen en vervangen niet de beschrijvingen van de producten die in de winkel zijn gemaakt die overeenkomen met het artikel, die de gebruiker moet gebruiken om zijn aankoop online te evalueren en te doen. Hoeveelheid en verkooplimieten aan distributeurs.

  ConsumerStore behoudt zich het recht voor om, wanneer er redenen zijn die dit rechtvaardigen, het aantal gekochte artikelen per persoon, per huishouden of per bestelling te beperken. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die via hetzelfde account zijn geplaatst en ook op bestellingen die hetzelfde factuur- en / of afleveradres gebruiken.
   
 8. Copyright en handelsmerken

  Tenzij anders aangegeven, zijn de auteursrechten, handelsmerken, commerciële presentatie en / of andere intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud in de winkel eigendom van, gecontroleerd door of in licentie gegeven door ConsumerStore of toegewezen via Samenwerkingsovereenkomsten door derden, zoals affiliatie-netwerken, online winkels, etc. en worden beschermd door de overeenkomstige internationale verdragen inzake intellectuele eigendom. De compilatie (dat wil zeggen de verzameling, volgorde, structuur, organisatie en montage) van alle inhoud in deze winkel is het exclusieve eigendom van ConsumerStore en wordt ook beschermd door intellectuele eigendomsverdragen. ConsumerStore en zijn medewerkers behouden zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor over alle teksten, producten, processen, technologie, inhoud en andere materialen die in deze winkel verschijnen

  Toegang tot deze winkel verleent aan niemand enig intellectueel eigendomsrecht van ConsumerStore of een derde partij, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van ConsumerStore. De namen en logo's van ConsumerStore en alle gerelateerde producten en servicenamen, ontwerpmerken en slogans zijn de handelsmerken of servicemerken van ConsumerStore. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke registranten. Toegang tot deze winkel geeft niemand toestemming om op welke manier dan ook een naam, logo of merk te gebruiken. Verboden voor de gebruiker en zijn verantwoordelijkheden. Het is de gebruiker ten strengste verboden om de informatie die via de winkel is verkregen op welke manier dan ook te exploiteren. U mag de teksten of afbeeldingen van de advertenties niet reproduceren voor andere doeleinden dan die van uw eigen persoonlijke herinnering.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor alle contractuele of niet-contractuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit handelingen als gebruiker van de winkel en stemt ermee in ConsumerStore onschadelijk te houden, met betrekking tot en tegen elke claim van derden, afgeleid van of gerelateerd aan oneigenlijk gebruik van de comparator of door de schending van deze gebruiksvoorwaarden en hun respectievelijke wijzigingen, of voortvloeiend uit dergelijk gebruik en / of vanwege enige opmerking geplaatst door de gebruiker in de winkel.
   
 9. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

  Indien deze gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, worden dergelijke wijzigingen op deze pagina gepubliceerd. ConsumerStore mist de mogelijkheid om elk van hen in het bijzonder op de hoogte te stellen, behalve door publicatie in de winkel, dus de gebruiker stemt ermee in de gebruiksvoorwaarden te verifiëren op elke manier die ze gebruiken, met dien verstande dat aan het begin van elke sessie accepteert degenen die op dat moment actueel en gepubliceerd zijn op de manier en met de effecten die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd.
   
 10. Algemeen

  De gebruiksvoorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die mogelijk tussen hen bestaan. De titels die in deze gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en definiëren of beperken op geen enkele manier de reikwijdte van de bepaling die ze noemen. Als een bepaling daarvan om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling alleen gewijzigd voor zover nodig om ze afdwingbaar te maken en blijven de andere voorwaarden van deze overeenkomst onverminderd van kracht. Het nalaten van ConsumerStore met betrekking tot een schending van deze overeenkomst door de gebruiker of anderen vormt geen verklaring van afstand en zal de rechten van ConsumerStore met betrekking tot een dergelijke schending of daaropvolgende schendingen niet beperken. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting, procedurele maatregelen en kennisgevingen.